Friday, February 18, 2011

mkvdari=cocxali

mkvdari=cocxali

xandaxan vfiqrob xolme,rom chemtvis:ra ucnaurebi arian es patara bavshvebitqo.waartmev satamashos da tirian..an sulac umizezod tirian,magram chemi azrit rac ufro izrdebian,mit ufro afaseben tirils ukve didobashi isev elementarulad rcheba da titoeuli chvenganic gimilit ixsenebs tundac wartmeul satamashoze tirils..amxela shesavalis saerto azri ki is aris,rom arcertma pataram ar icis ra moelis win da im problemebtan,samomavlo problemebtan,shedarebit,romelsac cxovreba yvelas ironiuli gimilit umzadebs nulze naklebia yvelaferi es,ris gamoc pataraobashi gvitiria.vfiqrob xolme: rodesac vambob,rom rame ar gamova,ratom miwodeben pesimists,roca me tavs realistad vtvli,an ratom aravin uyurebs realobas tvalebshi?!

rogoria 21-e saukunis realoba?am ktixvas rom sakutar tavs vusvam dzalian,dzalian mwared megimeba da tqven warmoidgent didebitic araferi shemidzlia vtqva.am ktixvaze pasuxis gacemisas chems tvinshi rom cagaxedot.albat imave tvinis garchemi mfrinav kompiuters mijachvebuli axalgazrdobas,narkoman,magram karg adamianebs,kaxpebs,romlebic yovelgame tirilit kvdebian tu ratqmaunda amistvis scaliat da dilit dasiebuli tvalebit da armarto dvalebit isev klientis sadzebnelad midian,ucodvel masas,romlebsac imdeni codva awevt mxrebze,rom xerxemlis motexilobebi tu ara gamrudeba mainc awuxebt,mgvdlebi romlebic zemot xsenebuli "ucodvelt" u(n)doben da is ki araxasovt sakutar tavsac ra girseulad unda sheu(n)don..

fiqris garda,me xandaxan vgrdznob kidec,vgrdznob tu rogor minda gaveqce ragacas,tumca vici,rom chemi mcdelobis miuxedavad es ragaca yvelgan tan gamyveba da ara...es ar aris mesizmizmi..es realobaa,radgan me verasdros gaveqcevi imas,rac chemshia.xandaxan vgrdznob,vgrdznob,rom es ragaca marto chemshi kiara shenchicaa da yvela adamianshi ganurchevlad sqesisa,mrwamsisa da asakisa.me vici rac aris eg ragac,magram ar minda sakutar tavs gamovutyde amashi,tumca ra dasamalia da es ragac aris is,risic chven gvehsinia,namdvili saxe da ara is,rasac chven ertamnets vachvenebt tundac yovel dge..

xandaxan deda menatreba..ogont namdvilad deda da ara deda,romelsac "daqalis" statusi ufro aqvs,vidre mshoblis.minda,rom tbil kaltashi chavudo tavi da dzalian didxans gamovitiro yvelaferi is,ris gamoc odesme rame mtkenia,ogond ara fizikurad.me bevrs giji vgonivar,radgan roca sulierad dzalian did tkivils ganvicdi minda,rom es fizikuradac ganvicado da yovelishramze an naiarevze daxedvisas gamaxsendes,rom arcerti matgani.arcerti gachrili adgili ar girda imad,ris gamoc didi xani ganvicdidi ragacas,rac ramodenime saatis shemdeg sheidzleba arc ki maxsovda,tumca chemtvis dznelia samudamod ramis daviwyeba. droebit gayucgebuli tkivili kidev... ubralod droebitaa gayuchebuli.

dzalian bevrs enatreba is dro,bavshvebi rom babuinis gakvandzuli trakis magvari kelsaxvevebit dadiodnen da pionerebi erqvat,magram is zustad vici,rom me arasdros momenatreba,radgan ar micxovriam ag droshi.kidev is vici zustad,rom odesme tu gavbedav da mart;ac suicidit gadavwyvet sicocxlis dasrulebas amxela werils ar davtoveb, an sul ar davtoveb arafers... ratom veravin amchnevs sxvis cremlebs mashin,roca isini martla tirian?ra sachiroa amdeni winaagmdegobis gaweva sakutar tavtan? rom namdvili,shinagani sheni tavi damalo da sxvebs is achveno,rac mat moewonebodat?dzalian,dzalian bevri kitxva damigrovda,romlebzec pasuxsac tviton vedzeb chems garshemoda romlebsac xammagla arasdros davsvam xammagla.

for: lika and vika
likas romelic sul chems gverdit aris da vikas romelsac gonia rom arm axsovs arada mudam maxsovs orive :* chemi chanqeuli debi

2 comments:

  1. mattaac uyvarxar
    dzalian dzalian!

    ReplyDelete
  2. da sul enatrebi orives :*:*

    ReplyDelete